TRA TỪ

Chủ đề 455- Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Some people believe that the best way to produce a happier society is to ensure that only small differences between the rich and the poor. To what extent do you agree or disagree?


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này