TRA TỪ

Chủ đề 488- Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Some people think that dangerous extreme sports such as rock climbing and sky-diving should be banned. To what extent do you agree or disagree with this view?


Thời gian còn lại 2 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×