TRA TỪ
Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 10: Gender Equality
(Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 10: Gender Equality - Sự bình đẳng giới tính)
Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 6 - Lớp 10 - Gender Equality (Bài 6 - Sự bình đẳng giới tính)
Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - ...) UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - ...) UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - ...) Bài tập 1 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the symbols. What do they stand for?) Bài tập 2 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Match each of the words with its meaning....) Bài tập 3 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Quickly read the text. Choose the best title...) Bài tập 4 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the statements. Decide if they are true (T),...) Bài tập 5 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again. Answer the questions.) Bài tập 6 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Discuss the following with a partner.) Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Read the following phrases and sentences. Write A if...) Bài tập 2 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs. Do you agree or disagree...) Bài tập 3 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (a. Work in groups. Discuss if you agree or...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the picture. The man and the woman...) Bài tập 2 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen and repeat the following words. Do you know...) Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the recording. Check if the following statements...) Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and complete the following sentences by writing...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (The following text about the advantages of being a...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text in 1 again. Complete the following...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Discuss with a partner how the following words are...) Bài tập 4 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Write a similar text about the disadvantages of being...)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×