TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 5: Looking back

(Unit 5 - Lớp 10 - Looking back - trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 56 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới
1. Read the following short exchange. Fill in the gaps with the present perfect or the present simple forms of the verbs in brackets.
(Đọc đoạn trao đổi ngắn sau. Điền vào chỗ trống dạng hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại đơn của động từ trong ngoặc.)
Kim:
Help me, Eric. My party (1. be) __________ next week and I (2. not plan) __________ the menu yet.
(Giúp tớ với, Eric. Bữa tiệc của tớ diễn ra vào tuần tới mà tớ vẫn chưa lập xong thực đơn.)
I (3. waste) __________ three days worrying, and I still (4. not have) __________ any ideas. What should I do?
(Tớ đã mất 3 ngày lo lắng suy nghĩ mà tớ vẫn không có được ý tưởng nào cả. Tớ nên làm gì đây?)
Eric:
Don’t panic. Your guests (5. not start) __________ arriving yet, so ask everyone to bring something.
(Đừng cuống. Khách của cậu vẫn chưa bắt đầu khởi hành, vì thế hãy nhờ họ mang theo thứ gì đó.)
Then you can order some pizzas or buy spring rolls from a Vietnamese takeaway.
(Sau đó, cậu có thể đặt bánh pizza hoặc mua nem rán từ 1 nhà hàng Việt Nam bán đồ mang về.)
Nobody (6. say) __________ no to pizzas or spring rolls, I’m sure.
(Chắc là không ai từ chối pizza hay nem rán đâu.)
Đáp án:
1. is
2. haven’t planned
3. have wasted
4. don’t have
5. haven’t started
6. says
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay