TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 4: Communication & culture

(Unit 5 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

Culture

(Văn hóa)
Hướng dẫn giải UNIT 5 LỚP 10 CULTURE - sách mới
1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with the inventions.
(Em có biết các phát minh sau đến từ nước nào? Hãy nối tên nước với phát minh tương ứng.)
Countries (Quốc gia)Inventions (Phát minh)
1. China (Trung Quốc) a. medical incubator (Lồng ấp y tế)
2. Japan (Nhật Bản) b. PC sound card (cạc âm thanh máy tính)
3. Singapore (Singapore)c. chopsticks (đôi đũa)
<4. The Philippines (Philippines) d. instant noodles (mì ăn liền)
Đáp án:
1-c
2-d
3-b
4-a
2. Read the text and answer the questions.
(Đọc bài viết và trả lời câu hỏi.)
There is quite a long list of important inventions from Asian countries that help people.
(Có 1 danh sách khá dài các phát minh quan trọng đến từ các quốc gia châu Á đã góp phần giúp đỡ con người.)
The Chinese invented paper, chopsticks and gun powder.
(Người Trung Quốc phát minh ra giấy, đũa, và thuốc súng.)
The Japanese invented instant noodles and video games.
(Người Nhật Bản sáng chế ra mì ăn liền và trò chơi điện tử.)
In many Southeast Asian nations, agriculture is the main economic activity and pollution is a major problem.
(Ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ đạo và ô nhiễm là vấn đề chính.)
That is why there have been other important inventions to deal with these issues.
(Đó là lý do tại sao lại có những phát minh quan trọng khác để giải quyết các vấn đề này.)
Thai people, for example, have contributed to environmental protection and benefited farmers, who depend on water for their crops.
(Ví dụ như người Thái Lan đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho người nông dân, những người dựa vào nước để phát triển cây màu.)
Below are three significant inventions from a well respected Thai inventor, King Bhumibol Adulyadej.
(Sau đây là 3 phát minh quan trọng đến từ một nhà phát minh đáng kính người Thái, Vua Bhumibol Adulyadej.)
The king’s Chaipattana Aerator was patented in 1993 and has won several international awards.
(Quạt nước Chaipattana của nhà vua được cấp bằng sáng chế vào năm 1993 và đã giành được một số giải thưởng quốc tế.)
This is a kind of paddle-wheel machine that helps to add oxygen to the wastewater to ‘clean’ it before it is reused for farming.
(Đây là 1 loại máy có hình bánh xe guồng nước giúp thêm oxi vào nước thải để làm sạch nước trước khi tái sử dụng cho trồng trọt.)
In 1999 and 2003, he obtained Thai patents for his rain-making techniques.
(Vào năm 1999 và 2003, ông đã nhận được bằng sáng chế của Thái cho kĩ thuật tạo mưa của mình.)
In addition to helping agriculture directly, these techniques have helped to increase the volume of water in rivers and streams and improved forest conditions.
(Ngoài việc trực tiếp hỗ trợ nông nghiệp, kĩ thuật này đã làm tăng lượng nước ở sông suối và cải thiện điều kiện rừng.)
The king’s biodiesel oil project was first introduced in 2001.
(Dầu diesel sinh học của nhà vua được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2001.)
Its aim is to turn palm oil into biodiesel as an alternative source of energy.
(Mục đích của nó là biến dầu cọ thành dầu diesel sinh học như một nguồn năng lượng thay thế.)
Biodiesel is a good choice for an alternative fuel, at a time when Thailand needs to reduce its use of fossil energy to protect the environment.
(Dầu diesel sinh học là 1 lựa chọn tốt cho nhiên liệu thay thế, vào thời điểm Thái Lan cần giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.)
1.
What are the main issues of many Southeast Asian countries?
(Vấn đề chính của nhiều nước Đông Nam Á là gì?)
Đáp án: The two main issues are agriculture development and environmental protection. ( Hai vấn đề chính là phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở giữa đoạn 1: In many Southeast Asian nations, agriculture is the main economic activity and pollution is a major problem.
2.
Write the names of the inventions under the pictures.
(Viết tên của các phát minh dưới các bức ảnh.)
Đáp án: a. rain-making technique; b. biodiesel; c. Chaipattana Aerator (a. kĩ thuật tạo ra mưa; b. dầu diesel sinh học; c. Quạt nước Chaipattana)
3.
Which inventions have directly benefited farmers?
(Phát minh nào mang lại lợi ích trực tiếp cho người nông dân?)
Đáp án: Chaipattana Aerator and rain-making techniques. (Quạt nước Chaipattana và kĩ thuật tạo mưa)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Which inventions have helped to protect the environment? Pick out information from the text to support your answer.
(Phát minh nào giúp bảo vệ môi trường? Lấy thông tin từ bài viết để chứng minh cho câu trả lời của bạn.)
Đáp án: All three inventions have helped to protect the environment: Chaipattana Aerator → cleans wastewater; rain-making techniques → improves forest conditions; biodiesel → reduces the use of fossil energy (Cả 3 phát minh đều góp phần bảo vệ môi trường: Quạt nước Chaipattana => làm sạch nước thải; kĩ thuật tạo mưa => cải thiện điều kiện rừng; dầu diesel sinh học => giảm thải việc sử dụng năng lượng hoá thạch)
5.
In your opinion, which of the three inventions from Thailand mentioned in the text is the most important? Why?
(Theo bạn, trong 3 phát minh đến từ Thái Lan được đề cập đến trong bài viết, phát minh nào là quan trọng nhất? Tại sao?)
Đáp án: I think all the three inventions are equally important and they bring us, especially farmers a lot of benefits. Each of them has its own part in developing argriculture and protecting the environment. (Tôi nghĩ rằng cả 3 phát minh đều quan trọng như nhau và chúng mang lại cho chúng ta, đặc biệt là nông dân nhiều lợi ích. Mỗi phát minh có vai trò riêng trong quá trình phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay