TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 3: Skills

(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

How good is it?

(Nó tốt ra sao?)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới
2. The following text is about earbuds and their three benefits. Below it are the details supporting each benefit. Put the details in the appropriate gaps.
(Bài viết dưới đây là về tai nghe nhét tai và 3 lợi ích của chúng. Bên dưới là những chi tiết làm rõ cho từng ích lợi. Xếp các chi tiết vào các chỗ trống phù hợp.)
a. With about 100,000 VND, you can get a pair. Of course, you have to pay more for those of higher quality. (Chỉ với 100 nghìn đồng bạn có thể mua một cái. Dĩ nhiên là bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho những cái chất lượng cao hơn.)
b. Only you can hear the sounds from the media player or mobile phone. Nobody is disturbed. (Chỉ có bạn có thể nghe âm thanh từ máy nghe nhạc hoặc điện thoại di động của bạn. Không ai bị làm phiền.)
c. Earbuds are not bulky. You can put them in your bag or even your pocket (Tai nghe nhét tai không cồng kềnh. Bạn có thể bỏ chúng trong cặp của bạn hoặc thậm chí là trong túi bạn.)
Most young people have a pair of earbuds with them when they go out.
(Hầu hết người trẻ tuổi đều mang theo bên mình 1 đôi tai nghe nhét tai khi họ ra ngoài.)
When connected to a portable media player or a mobile phone, earbuds help you listen to music or audio lessons. What are their benefits?
(Khi được kết nối với máy phát nhạc cầm tay hoặc điện thoại di động, tai nghe nhét tai giúp bạn nghe nhạc hoặc các bài học dưới dạng âm thanh. Lợi ích của chúng là gì?)
First, a pair of earbuds is small and light, so it is portable.
(Đầu tiên, tai nghe nhét tai nhỏ và nhẹ, vì thế nó dễ mang theo.)
1. ______________________________________________ _____________________________________________.
Second, earbuds are not costly. They are not as expensive as a set of speakers.
(Thứ 2, tai nghe nhét tai không tốn kém. Nó không đắt bằng một bộ loa.)
2. ______________________________________________ _____________________________________________.
Finally, you can use earbuds to listen to music or your listening lessons anywhere, even in public places.
(Cuối cùng, bạn có thể dùng tai nghe nhét tai để nghe nhạc hoặc nghe các bài học ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí ở những nơi công cộng.)
3. ______________________________________________ _____________________________________________.
Đáp án:
1-c
2-a
3-b
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay