TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 2: Language

(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

The present perfect

(Thì hiện tại hoàn thành)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - Present perfect - sách mới
3. The following paragraph is about the importance of computers. Choose the correct verb tense.
(Đoạn văn sau nói về tầm quan trọng của máy vi tính. Chọn thì/thời thích hợp cho mỗi động từ.)
Life without computers (1) seems / has seemed simply impossible now.
(Cuộc sống mà không có máy vi tính đơn giản có vẻ là điều không tưởng ở hiện tại.)
Computers (2) affected / have affected every aspect of our lives.
(Máy vi tính đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của chúng ta.)
Since the time they (3) were / have been invented, computers (4) encouraged / have encouraged great technological progress in different fields.
(Kể thì khi máy vi tính được phát minh, nó đã khuyến khích sự tiến bộ to lớn về mặt công nghệ ở những lĩnh vực khác nhau.)
Along with computers, the Internet (5) aids / has aided the developments in technology.
(Cùng với máy vi tính, mạng internet đã hỗ trợ cho sự phát triển của công nghệ.)
However, many people argue that computers (6) killed / have killed physical contact between people.
(Tuy nhiên, nhiều người tranh luận rằng máy vi tính đã triệt tiêu sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người.)
For example, teenagers now (7) prefer / have preferred chatting on the computer to meeting face to face. Do you agree?
(Ví dụ, thanh thiếu niên ngày nay thích trò chuyện qua máy tính hơn là gặp nhau trực tiếp. Bạn có đồng ý không?)
Đáp án:
1. seems
2. have affected
3. were
4. have encouraged
5. has aided
6. have killed
7. prefer
Giải thích:
- Thì hiện tại đơn diễn tả một thực tế chung chung (1, 7)
- Thì quá khứ đơn diễn tả hành động hoặc sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ (3)
- Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động hoặc sự việc bắt đầu trong quá khứ nhưng kết quả còn kéo dài và lưu đến hiện tại (2, 4, 5, 6)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay