TRA TỪ
Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 10: Your body and you
(Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 10: Your body and you - Cơ thể bạn và bạn)
Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 2 - Lớp 10 - Your body and you (Bài 2 - Cơ thể bạn và bạn)
Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 2 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 2 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the picture, do you know anything about acupuncture?) Bài tập 2 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the passage below. In pairs, or groups, choose...) Bài tập 3 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text quickly and find words which are...) Bài tập 4 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again and answer the following questions.) Bài tập 5 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Do you know any other alternative therapies like yoga,...) Bài tập 1 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Which of the following habits are good, and which...) Bài tập 2 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs or groups and discuss why some...) Bài tập 3 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Look at the following text and read the advice....) Bài tập 4 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs or groups to choose one bad...) Bài tập 1 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (What do you usually have for lunch or dinner?...) Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the picture below. What do you think...) Bài tập 3 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the recording and decide if the following...) Bài tập 4 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again, divide the plate into sections and label...) Bài tập 5 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Write some sentences to describe the plate you have...) Bài tập 1 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Build a list of foods from your own experience...) Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Now, read the facts below. Do you have some...) Bài tập 3 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Some people have written in for advice on their...) Bài tập 4 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (You are the food specialist and you are working...)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×