TRA TỪ
Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 10: Family Life
(Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 10: Family Life - Cuộc sống gia đình)
Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 1 - Lớp 10 - Family Life (Bài 1 - Cuộc sống gia đình)
Skills
(Các kỹ năng)
Bài tập 1 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the picture and answer the questions.) Bài tập 2 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text below and decide which of the...) Bài tập 3 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again. Do you understand the words...) Bài tập 4 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (a. What does 'it' in line 11 mean...?) Bài tập 5 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Answer the questions.) Bài tập 6 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Discuss with a partner.) Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Which household chores do you like doing and which...) Bài tập 2 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Below is part of Anna's interview with Mai. They...) Bài tập 3 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Have a similar conversation with a partner. Find out...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the chart and discuss the changes in...) Bài tập 2 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to a family expert talking about how the...) Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work in pairs. Match the word/ phrase with its...) Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and answer the questions.) Bài tập 1 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Work in pairs. Discuss the meaning of the saying...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text about Lam's family below and complete...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text again and answer the questions.) Bài tập 4 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Make your family chore chart. Then, using the ideas...) UNIT 1 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 1 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 1 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 1 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 1 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 1 - Lớp 10 - Skills - ...)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×