TRA TỪ

Bài 8 - Health Problems

Health Problems

Chào mừng các bạn đến với chủ đề từ vựng số 8 – khóa Tiếng Anh Cơ Bản cấp độ 2 để cùng tìm hiểu về các vấn đề về sức khỏe trong tiếng Anh các bạn nhé!
Chúc các bạn có một bài học thật lý thú và bổ ích!
New Words
I. Feelings

Well
/wel/
adj
Khỏe, tốt
I don't feel very well.

Ill
/ɪl/
adj
Ốm, mệt, bị bệnh
Her father is seriously ill.

Sick
/sɪk/
adj
Ốm, mệt
Her mother's very sick.

Dizzy
/ˈdɪzi/
adj
Chóng mặt
Climbing so high made me feel dizzy.

Faint
/feɪnt/
adj
Bị ngất
The players were faint from hunger.

Nauseous
/ˈnɔ:ʃəs/
adj
Buồn nôn
She felt dizzy and nauseous.

II. Common injuries

Stung
/stʌŋ/
adj
Bị đốt
I was stung on the arm by a wasp.

Bitten
/ˈbɪtn/
adj
Bị cắn
She was bitten by the family dog.

Injured
/ˈɪndʒərd/
adj
Bị thương
Luckily, she wasn't injured.

Twist
/twɪst/
v
Xoắn, vặn, trẹo xương
He grabbed me and twisted my arm behind my back.

Sprain
/spreɪn/
v
Bong gân
I stumbled and sprained my ankle.

Break
/breɪk/
v
Gãy (chân, tay…)
She fell off a ladder and broke her arm.

Burn
/bɜ:rn/
v
Làm bỏng
Ten people burned to death in the hotel fire.

Cut
/kʌt/
v
Cắt, đứt (tay)
She cut her finger on a piece of glass.

Graze
/ɡreɪz/
v
Làm trầy da, xước da
He grazed his elbow on a sharp piece of rock.

III. Common illnesses

Headache
/ˈhedeɪk/
n
Đau đầu
Red wine gives me a headache.

Stomach ache
/ˈstʌmək eɪk/
n
Đau dạ dày
If your stomach ache is persistent or causes you concern, seek prompt medical care.

Toothache
/ˈtu:θeɪk/
n
Đau răng
Toothache is usually caused by dental problems such as tooth decay.

Backache
/ˈbækeɪk/
n
Đau lưng
Backache is more prevalent between the ages of 35 and 55.

Earache
/ˈɪreɪk/
n
Đau tai
Earache is a very common medical problem for both children and adults.

Flu
/flu:/
n
Cảm cúm
The vaccine used in the 2010 - 2011 flu season will also protect against swine (H1N1) flu.

Fever
/ˈfi:vər/
n
Sốt
Aspirin should help reduce the fever.

Cold
/koʊld/
n
Cảm lạnh
A cold will usually last two weeks or less.

Cough
/kɔ:f/
n
Ho
My cold's better, but I can't seem to shake off this cough.

Sore throat
/sɔ:r θroʊt/
compound n.
Đau họng
Most sore throats are caused by viruses and can be treated successfully at home.

Runny nose
/ˈrʌni noʊz/
compound n.
Chảy nước mũi
Inflammation of the nose is a common cause of runny nose.

Nosebleed
/ˈnoʊzbli:d/
n
Chảy máu cam
Nosebleeds occur in hot dry climates with low humidity, or when there is a change in the seasons.

Pain in sth
/peɪn ɪn ˈsʌmθɪŋ/
n. phr.
Đau ở (chỗ nào đó)
He felt a sharp pain in his knee.

Allergy
/ˈælərdʒi/
n
Dị ứng
I have an allergy to animal hair.

Indigestion
/ˌɪndɪˈdʒestʃən/
n
Chứng khó tiêu
Indigestion is a general term that describes discomfort in your upper abdomen.

Food poisoning
/fu:d ˈpɔɪzənɪŋ/
compound n.
Ngộ độc thực phẩm
To avoid food poisoning, people need to prepare, cook, and store foods properly.

Diarrhea
/ˌdaɪəˈri:ə/
n
Bệnh tiêu chảy
Diarrhea is very common and usually not serious. Many people will have diarrhea once or twice each year.

IV. Serious illnesses and diseases

Asthma
/ˈæzmə/
n
Bệnh hen, bệnh suyễn
In the United States, more than 22 million people are known to have asthma. Nearly 6 million of these people are children.

Diabetes
/ˌdaɪəˈbiːtiːz/
n
Bệnh tiểu đường
There is no cure for diabetes. Treatment involves medicines, diet, and exercise to control blood sugar and prevent symptoms.

Arthritis
/ɑːrˈθraɪtɪs/
n
Bệnh viêm khớp
There are about 200 forms of arthritis, affecting young and old alike, and the symptoms can affect many parts of the body.

Malaria
/məˈleriə/
n
Bệnh sốt rét
Symptoms of malaria include fever, headache, and vomiting, and usually appear between 10 and 15 days after the mosquito bite.

Cholera
/ˈkɑːlərə/
n
Bệnh tả
The cholera case was diagnosed in a 32-year-old Haitian man who works in the Dominican Republic.

Typhoid
/ˈtaɪfɔɪd/
n
Bệnh thương hàn
Typhoid fever is common in developing countries, but fewer than 400 cases are reported in the U.S. each year.

Hepatitis
/ˌhepəˈtaɪtɪs/
n
Bệnh viêm gan
Hepatitis is an inflammation of the liver, most commonly caused by a viral infection. There are five main hepatitis viruses, referred to as types A, B, C, D and E.

Cancer
/ˈkænsər/
n
Bệnh ung thư
Smokers face an increased risk of developing lung cancer.

Stroke
/stroʊk/
n
Đột quỵ
A stroke occurs when blood supply to part of the brain is disrupted, causing brain cells to die.

Heart attack
/hɑːrt əˈtæk/
compound n.
Đau tim
A heart attack occurs if the flow of oxygen-rich blood to a section of heart muscle suddenly becomes blocked.

High blood pressure
/haɪ blʌd ˈpreʃər/
n. phr.
Huyết áp cao
High blood pressure can damage the heart, blood vessels, kidneys, and other parts of your body.

Low blood pressure
/loʊ blʌd ˈpreʃər/
n. phr.
Huyết áp thấp
Low blood pressure is treatable, but it's important to find out what's causing your condition so that it can be properly treated.

V. Treatment:

Stay in the hospital
/steɪ ɪn ðə ˈhɑːspɪtl/
v. phr.
Nằm viện
At the end of last month, I stayed in the hospital for a week.

Take medicine
/teɪk ˈmedɪsn/
v. phr.
Uống thuốc
Never start or stop taking a medicine without telling your doctor.

Have an X-ray
/hæv ən ˈeks reɪ/
v. phr.
Chụp X-quang
After the accident, I went to the hospital to have some X-rays.

Have a blood test
/hæv ə blʌd test/
v. phr.
Xét nghiệm máu
I have had the blood test done a few different times.

Get an injection
/get ən ˌɪnˈdʒekʃn/
v. phr.
Tiêm thuốc
Getting an injection may not be pleasant, but they are necessary for good health.

Have an operation
/hæv ən ˌɑːpəˈreɪʃn/
v. phr.
Phẫu thuật
If you are going for an operation in the hospital, you may have an anaesthetic.
Vocabulary Quiz
Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để củng cố các từ vừa học nhé!

loading...

Bài học trước
Bài học sau
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

ngohuyhoang1234

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-05-2017

Bài viết: 600

• Sổ học bạ: 274
• Điểm thành tích: 25
• Điểm học bạ: 274
um....:b26
Gửi lúc: 17:47:09 ngày 15-10-2021

phuonganh6688

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 12

Ngày tham gia: 10-01-2016

Bài viết: 387

• Sổ học bạ: 320
• Điểm thành tích: 78
• Điểm học bạ: 320
_No comment_
Gửi lúc: 11:33:50 ngày 02-10-2021
•❅──────✧❅*✧・゚: Minh Thư *✧・゚:•❅──────✧❅

minhtu03

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 12

Ngày tham gia: 22-04-2020

Bài viết: 348

• Sổ học bạ: 332
• Điểm thành tích: 120
• Điểm học bạ: 332
_Everything has beauty, but not everyone sees it_
Gửi lúc: 06:48:01 ngày 27-09-2021
_Kapellanhi Andy_ signed _Yuri Matsumi_signed _Kim Dương Ngọc_signed

honglinhmc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 09-07-2021

Bài viết: 130

• Sổ học bạ: 89
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 89
_No Comment_
Gửi lúc: 15:54:13 ngày 02-09-2021

ngochunghoctienganh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-07-2015

Bài viết: 531

• Sổ học bạ: 413
• Điểm thành tích: 118
• Điểm học bạ: 413
_No Comment_
Gửi lúc: 20:17:17 ngày 30-08-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay