TRA TỪ
Giới thiệu và hướng dẫn
22322
1547
Từ vựng và ngữ pháp
7659
3593
Kiểm tra đọc 1
27250
2962
Kiểm tra đọc 2
21194
2560
Kiểm tra đọc 3
23342
2348
Kiểm tra nghe 1
24872
2125
Kiểm tra nghe 2
19659
2049
Kiểm tra nghe 3
17597
2146
Kiểm tra viết
27275
5863
Kiểm tra nói
20103
2376
×