TRA TỪ
Giới thiệu và hướng dẫn
17916
3758
Kiểm tra từ vựng và ngữ pháp
137502
10586
Kiểm tra đọc 1
13740
8305
Kiểm tra đọc 2
10371
7345
Kiểm tra đọc 3
113877
6683
Kiểm tra nghe 1
78165
6602
Kiểm tra nghe 2
73726
5925
Kiểm tra nghe 3
71455
5567
Kiểm tra nghe 4
69272
6056
Kiểm tra viết
101989
22252
Kiểm tra nói - phát âm
87845
9175
×