TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Các vật dụng hàng ngày
113
5495
Học ngữ pháp Chủ đề: Mạo từ và Đại từ chỉ định
71232
4223
Học đọc Chủ đề: My Office + A vending machine
7781
2851
Học nghe Chủ đề: Furniture and housework
47814
2880
Học viết Chủ đề: "Describe your house"
19934
8691
Học phát âm các phụ âm: /r/ /m/ /h/ /n/ /l/ /ŋ/
29920
1828
Học nói Chủ đề: A flat for rent
30046
2741
Bài kiểm tra
95312
6078
×