TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Các hoạt động hàng ngày
134436
8024
Học từ vựng Chủ đề: Thời tiết
111783
6684
Học Ngữ Pháp Chủ đề: Thì hiện tại tiếp diễn
89150
6184
Học đọc Chủ đề: Các sự việc đang diễn ra
75872
4590
Học nghe Chủ đề: Mọi người và lịnh trình thường ngày
72621
4286
Học viết Chủ đề: Thời tiết và mọi người xung quanh bạn.
1388
18715
Học phát âm Chủ đề: các phụ âm /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/
61915
3821
Học nói Chủ đề: Mọi người quanh bạn đang làm gì?
57111
5715
Bài kiểm tra
89859
9549
×