TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Các Tháng và các Mùa trong năm
170607
8226
Học từ vựng Chủ đề: Các thứ trong tuần
13841
6354
Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn (tiếp)
118281
6392
Học đọc Chủ đề: Các ngày trong tuần và thời gian ưa thích
10414
5680
Học nghe Chủ đề: Những công việc thường ngày
86949
5115
Học viết Chủ đề: Mr and Mrs. Brown
80757
23474
Học phát âm Chủ đề: /ʊə/ and /aɪ/; Verbs ending "s", "es"
87885
2777
Học nói Chủ đề: Peter's daily activities
71099
9844
Bài kiểm tra
132100
12077
×