TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Các hoạt động hàng ngày
236721
Học từ vựng Chủ đề: Trạng từ chỉ tần suất
142579
Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn
155362
Học đọc Chủ đề: Một ngày của tôi
114226
Học nghe Chủ đề: Một ngày thông thường
120134
Học viết Chủ đề: Các hoạt động hàng ngày
131638
Học Phát âm Các âm: /ei/ /ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /əʊ/ /aʊ/
99758
Học nói Chủ đề: Công việc hằng ngày của bạn
99908
Bài kiểm tra
203185
×