TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Các thành viên trong gia đình
6373
Học từ vựng Chủ đề: Các tính từ miêu tả người và đồ vật
243020
Học Ngữ Pháp Chủ đề: Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu
29131
Học đọc Chủ đề: Gia phả
170973
Học nghe Chủ đề: Cây gia đình
141675
Học viết\nChủ đề: Các thành viên trong gia đình
171716
Học phát âm Các âm: /u:/, /ʊ/, /ɔ:/, /ɒ/, /ɜ:/, /ə/
137680
Học nói Chủ đề: Các thành viên trong gia đình
139527
Bài kiểm tra
25971
×