TRA TỪ
Học từ vựngnChủ đề: Các đồ vật trong lớp học
227016
16192
Học từ vựng Chủ đề: Các vị trí trong nhà
81173
13356
Học từ vựng Chủ đề: Các địa điểm xung quanh thành phố
277828
10850
Học từ vựng Chủ đề: Các từ chỉ Quốc tịch và Ngôn ngữ
5843
10695
Học ngữ pháp Chủ đề: Động từ "to be" ở dạng phủ định và câu hỏi
25649
10232
Học đọc Chủ đề: Những người bạn ở văn phòng
177009
9683
Học nghe Chủ đề: Những vị trí trong nhà và trong thành phố
188070
8907
Học viết Chủ đề: Mọi người trong nhà
213857
66555
Học Phát Âm Các âm: (/ɪ/, /i:/, /æ/, /e/, /ʌ/, /ɑ:/)
189253
7454
Học nói - chủ đề: Mọi người trong thị trấn
229627
22285
Bài kiểm tra
297734
21085
×