TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 8: Units 1-2-3

Phần 2: Skills

(Review 1 - Lớp 8 - Skills - trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Writing

(Viết)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 8 - Writing - sách mới
4. Giving your opinion. Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside.
(Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở miền quê.)
* You may begin like this (Bạn có thể bắt đầu như thế này):
In my opinion/ I think life in the countryside has many good points. Firstly, ... (Theo tôi/ Tôi nghĩ cuộc sống ở nông thôn có nhiều điểm tốt. Đầu tiên,....)
* You may use the following cues (Bạn có thể sử dụng những gợi ý sau):
- people (friendly...) (con người - thân thiện...)
- life (peaceful, simple, slow...) (Cuộc sống - yên bình, đơn giản, chậm chãi...)
- food (fresh, cheap...) (Thực phẩm - tươi, rẻ...)
- traditional activities (các hoạt động truyền thống)
I think life in the countryside has many good points.
(Tôi nghĩ cuộc sống ở nông thôn có nhiều điểm tốt.)
Firstly, life is more peaceful and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. People are very friendly, so we can easily make friends with them.
(Đầu tiên, cuộc sống bình yên và đơn giản hơn trong thành phố. Thực phẩm tươi hơn và không khí sạch hơn. Mọi người rất thân thiện, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng kết bạn với họ.)
Secondly, there are vast areas. Children can enjoy running around without disturbing others.
(Thứ hai là, có những không gian rộng lớn. Trẻ em có thể tận hưởng cảm giác chạy loăng quăng mà không làm phiền người khác.)
Finally, there are many traditional activities that we can do in the countryside. For example, we can go swimming and go fishing in the river, fly kites and do many other interesting things.
(Cuối cùng, có nhiều hoạt động truyền thống mà chúng ta có thể làm ở vùng quê. Ví dụ, chúng ta thể đi bơi và câu cá ở sông, thả diều và làm nhiều điều thú vị khác nữa.)
For these reasons, I like country life.
(Vì những lý do này, tôi thích cuộc sống nông thôn.)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×