TRA TỪ

Luyện tập Part 7 - Reading Comprehension

 • Part 7 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 7 - Reading Comprehension.
  24682
  248
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Business Letters 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  38415
  458
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Business Letters 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16594
  278
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Business Letters 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12193
  203
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Memo 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12504
  198
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Memo 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10273
  145
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Memo 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8094
  124
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra số 1 với chủ đề Business Letters and Memoranda. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8717
  115
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Notice 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10430
  101
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Notice 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5144
  92
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Notices 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5103
  91
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Advertisements 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6328
  106
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Advertisements 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4886
  70
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Advertisements 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4053
  49
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Notices and Advertisements. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4930
  63
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Articles 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4360
  57
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Articles 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4404
  65
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Articles 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3456
  55
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Instructions 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3880
  55
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Instructions 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3376
  52
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Instructions 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3161
  26
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Articles and Instructions. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3698
  51
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Charts and Tables 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4682
  52
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Charts and Tables 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3421
  30
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Charts and Tables 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3731
  29
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Forms 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3799
  42
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Forms 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3512
  31
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Forms 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3237
  34
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Charts and Tables và Forms. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4213
  39
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6142
  54
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4131
  41
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5060
  93
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×