TRA TỪ

Luyện tập Part 4 - Short talks

 • Part 4 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 4 - Talks.
  21572
  232
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Advertisements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  35711
  593
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Advertisements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17619
  377
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Weather 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Weather Reports - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  31011
  320
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Weather 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Weather Reports - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14229
  311
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Airline Announcements

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Airline Announcements. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13479
  228
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Airline Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Airline Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12310
  188
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề Advertisements, Weather Reports, và Airline Announcements. Enjoy your test!
  12818
  225
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Recorded Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Recorded Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11004
  169
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Recorded Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Recorded Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7722
  167
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - In-office Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề In-office Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11981
  105
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - In-office Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề In-office Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  1542
  101
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Introductions 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Introductions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7201
  100
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Introductions 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Introductions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6534
  105
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề Recorded Announcements, In-office Announcements, và Introductions. Enjoy your test!
  7420
  99
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - News 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề News - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17478
  107
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - News 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề News - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13872
  87
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 -Special Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Special Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5192
  84
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 -Special Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Special Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4716
  73
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề News và Special Announcements. Enjoy your test!
  5280
  113
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Talks - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5846
  93
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4993
  78
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5420
  124
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×