TRA TỪ

Luyện tập Part 3 - Short conversations

 • Part 3 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với Part 3 Conversations.
  38028
  403
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Office 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  1405
  655
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Office 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  30303
  437
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Eating out 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  24688
  383
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Eating out 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  18034
  286
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Business 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23752
  291
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Business 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14959
  255
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Office, Eating out, và Business. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16799
  266
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Travel 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12684
  213
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Travel 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11326
  209
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Retail 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10328
  191
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Retail 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11181
  206
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Career 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10670
  178
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Career 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8904
  163
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Travel, Retail, và Career. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8673
  190
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Communications 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7867
  153
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Communications 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6899
  134
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Leisure 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6817
  131
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Leisure 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6638
  137
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Money 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8322
  127
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Money 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6885
  98
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Communications, Leisure, và Money. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6770
  114
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 -Health 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6909
  102
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Health 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5596
  97
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Society 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6063
  106
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Society 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6091
  82
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Trade 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5696
  81
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Trade 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4851
  82
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Health, Society, và Trade. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6111
  106
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8442
  117
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5839
  109
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5128
  119
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×