TRA TỪ

Luyện tập Part 2 - Question - Response

 • Part 2 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với part 2 Question - Response
  50162
  485
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - What 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 1.
  77898
  986
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - What 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 2
  9414
  642
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - How 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 1.
  30347
  817
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - How 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 2.
  27034
  542
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Where 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 1.
  23581
  603
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Where 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 2.
  20717
  516
 • Bạn chưa làm bài này

  A test on What, Where, How

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng What, Where và How.
  30443
  774
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - When 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  19057
  463
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - When 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16822
  451
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Why 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17222
  440
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Why 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14875
  427
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Who 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15561
  436
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Who 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13095
  463
 • Bạn chưa làm bài này

  A test on Who, When, Why

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng Who, When và Why.
  17216
  492
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Indirect questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16118
  378
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Indirect questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13358
  342
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Statements 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13053
  325
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Statements 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11399
  312
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Tag questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13337
  302
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Tag questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15033
  319
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Tag questions, và Statements.
  12738
  358
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Yes/No Questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10885
  261
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Yes/No Questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11859
  259
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Alternative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11123
  234
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Alternative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  9721
  250
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Negative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  9634
  209
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Negative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8652
  195
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Alternative questions, và Negative questions.
  8992
  309
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 1
  14266
  302
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 2.
  9724
  252
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 3.
  8632
  237
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 4.
  8892
  210
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 5.
  10310
  265
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×