TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and choose the correct answer for each question.

Hãy nghe và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi nhé.
6331
566
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill in the blanks.

Nghe và điền vào chỗ trống.
7886
468
Bạn chưa làm bài này

Listen and write the time you see.

Hãy nghe và viết lại thời gian bạn nhìn thấy nhé.
6204
397
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
3381
165
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×