TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and reorder the sentences to complete the dialogue.

Hãy nghe và sắp xếp các câu thành 1 đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
5283
428
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and drop.

Hãy nghe và kéo từ cho sẵn vào các cột có đuôi phù hợp với nó.
6204
416
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Bạn hãy nghe và điền KHÔNG QUÁ 2 TỪ cho mỗi chỗ trống nhé.
5944
355
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
3032
154
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×