TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and re-order the letters to complete a word/ phrase.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ/ cụm từ nhé.
13260
697
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the best answer for each question.

Bạn hãy nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi nhé.
9832
597
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word in each blank.

Bạn hãy nghe và điền 1 TỪ vào mỗi chỗ trống nhé.
10444
493
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6822
284
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×