TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 4

Listen and re-order the letters to complete a word/ phrase.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ/ cụm từ hoàn chỉnh.
5057
354
Bạn chưa làm bài này

Listen and find EIGHT mistakes in these sentences

Bạn hãy nghe và bôi vàng vào 8 lỗi sai trong các câu sau nhé.
5549
359
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the best answer for each picture.

Bạn hãy nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi bức tranh nhé.
4526
350
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
3502
150
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×