TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and match to complete the sentence.

Bạn nghe và nối các phần vào nhau để tạo thành một câu đúng.
9757
698
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank to complete the sentence.

Bạn nghe và điền MỘT từ vào chỗ trống để hoàn thành câu nhé.
4419
591
Bạn chưa làm bài này

Listen and rearrange the words to complete the sentence.

Bạn nghe và sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh nhé.
9221
588
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
7395
320
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×