TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill in the blank with the correct word(s).

Bạn hãy nghe và điền từ MỘT từ vào mỗi chỗ trống.
24973
1198
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Bạn hãy nghe và điền MỘT từ vào mỗi chỗ trống nhé.
16834
873
Bạn chưa làm bài này

Listen and find ONE mistake in each sentence.

Bạn hãy nghe và tìm MỘT lỗi trong một câu nhé.
13396
912
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
11527
614
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×