TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3.

Listen and find TWELVE mistakes in these dialogues.

Nghe và tìm 12 lỗi trong các đoạn hội thoại dưới đây.
2144
162
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ vào mỗi ô trống.
1809
132
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
1863
143
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1690
63
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×