TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill the correct word for each blank.

Bạn nghe và điền đúng từ vào chỗ trống nhé.
2394
209
Bạn chưa làm bài này

Listen and find THIRTEEN mistakes in the dialogues.

Nghe và tìm 13 lỗi trong các đoạn hội thoại sau.
2348
191
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Nghe và trả lời câu hỏi sau.
2294
183
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1219
56
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×