TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3.

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ cho mỗi ô trống.
2832
182
Bạn chưa làm bài này

Listen and find TEN mistakes in these dialogues.

Nghe và tìm 10 LỖI SAI trong các đoạn hội thoại sau.
2738
182
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
2660
203
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
3262
114
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×