TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Bạn nghe và điền không quá 2 từ cho mỗi chỗ trống nhé.
2293
171
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
2596
208
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi nhé.
2617
180
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1730
56
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×