TRA TỪ

Các bài tập luỵện tập cho phần lý thuyết 6

Listen and rearrange the words to complete the sentence.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh nhé.
11449
788
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the sentences to complete the dialogue.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhé.
8796
716
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the most suitable response for each question

Bạn hãy nghe và chọn câu đáp lại phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi nhé.
8641
653
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
8172
410
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×