TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 5.

Listen and rearrange the words to complete the sentence.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh.
11121
949
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the sentences to complete the dialogue.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhé.
8679
782
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn hãy nghe và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi nhé.
10973
757
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6767
520
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×