TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3.

Listen and rearrange the words to complete the sentence.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh nhé.
19018
1364
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the sentences to complete the dialogue.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhé.
13370
1124
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the most suitable answer for each question.

Bạn hãy nghe và chọn đáp án phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi nhé.
12809
998
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
10882
893
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×