TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and reorder the letters to complete the words.

Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ hoàn chỉnh nhé.
5550
435
Bạn chưa làm bài này

Listen and reorder the sentences to complete the dialogue.

Bạn nghe và sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhé.
5031
376
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi nhé.
4500
435
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
2728
150
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×