TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền chữ cái còn thiếu để có từ đúng.
2206
203
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 3 WORDS for each blank.

Nghe và điền không quá 3 TỪ cho mỗi ô trống.
2202
166
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.
2260
175
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1991
78
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×