TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn nghe audio và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
1589
147
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Nghe audio và điền không quá 2 TỪ vào mỗi chỗ trống.
1648
122
Bạn chưa làm bài này

Listen and find TWELVE mistakes in these dialogues.

Nghe và tìm 12 lỗi sai trong các đoạn hội thoại sau.
1720
129
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1028
45
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×