TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Nghe audio và điền KHÔNG QUÁ 2 TỪ vào mỗi ô trống.
2067
178
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe audio và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.
1759
160
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
1713
157
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1166
52
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×