TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền chữ cái thích hợp để có từ/ cụm từ đúng.
1878
165
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ vào mỗi ô trống.
1773
154
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Nghe và trả lời câu hỏi.
1897
141
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1019
36
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×