TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
2352
206
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền chữ cái còn thiếu để có từ đúng.
2440
207
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Nghe và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.
2756
181
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1905
78
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×