TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền chữ cái còn thiếu để có từ đúng.
2531
221
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ cho mỗi ô trống.
2438
183
Bạn chưa làm bài này

Listen and find FIFTEEN mistakes in these dialogues.

Nghe và tìm 15 lỗi trong các đoạn hội thoại sau.
2421
197
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
2102
69
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×