TRA TỪ

Những bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and re-order the letters to complete words.

Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ đúng.
1854
161
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order sentences to complete the dialogue.

Nghe và sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại.
1658
168
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Nghe và điền KHÔNG QUÁ 2 TỪ cho mỗi ô trống.
2168
140
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1368
54
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×