TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill in the blank with the correct word.

Nghe và điền từ vào ô trống theo đúng nghĩa.
2714
193
Bạn chưa làm bài này

Listen and find TWELVE mistakes in these dialogues.

Nghe và tìm 12 lỗi trong các đoạn hội thoại sau.
2493
191
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 từ cho mỗi chỗ trống.
2116
160
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1434
50
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×