TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and reorder the letters to complete the words.

Bạn nghe audio và sắp xếp chữ các cái thành từ đúng nhé.
3071
256
Bạn chưa làm bài này

Listen and find TEN mistakes in these sentences

Bạn nghe và tìm 10 lỗi trong mỗi câu sau nhé.
3262
255
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word or A number for each blank.

Bạn nghe và điền 1 TỪ hoặc 1 SỐ vào mỗi ô trống nhé.
3992
226
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1648
71
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×