TRA TỪ
Bài tập về cấu trúc "adj + that ..." - Cấp độ 1 - Bài 1
1738
82
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về cấu trúc "adj + that ..." - Cấp độ 1 - Bài 2
1681
64
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về cấu trúc "adj + that ..." - Cấp độ 1 - Bài 3
1533
59
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về cấu trúc "adj + that ..." - Cấp độ 2 - Bài 1
1866
51
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về cấu trúc "adj + that ..." - Cấp độ 2 - Bài 2
1292
57
Bạn chưa làm bài này
Bài tập về cấu trúc "adj + that ..." - Cấp độ 2 - Bài 3
1757
53
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×