TRA TỪ
Unit 6 - I'm writing a letter.
Bài học trước
5
Unit 5 - How do you get to your hometown?
Ôn luyện cách hỏi về trả lời về phương tiện, khoảng cách và thời gian đi lại.
Bài học sau
7
Unit 7 - When is Christmas?
Ôn luyện nâng cao cách hỏi và trả lời về thời gian.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này