TRA TỪ
Unit 5 - How do you get to your hometown?
Bài học trước
4
Unit 4 - How often do you play football?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về tần suất thói quen của ai đó.
Bài học sau
6
Unit 6 - I'm writing a letter.
Hỏi và trả lời về hành động đang xảy ra.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này