TRA TỪ
Unit 4 - How often do you play football?
Bài học trước
3
Unit 3 - What does she do?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp.
Bài học sau
5
Unit 5 - How do you get to your hometown?
Ôn luyện cách hỏi về trả lời về phương tiện, khoảng cách và thời gian đi lại.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×