TRA TỪ
Unit 20 - I want to play chess.
Bài học trước
19
Unit 19 - I don’t have any crakers.
Ôn luyện cách sử dụng câu chỉ sự sở hữu với "Some" và "Any".
Bài học sau
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này